Integritetspolicy

Tack för att du besöker SEJFO Groups hemsida. Din integritet är viktig för oss och vi engagerar oss för att säkerställa att din integritet respekteras och skyddas. Som en del i överenskommelsen förklarar vi i denna policy på vilket sätt SEJFO Group och dess dotterbolag samlar in, använder och behandlar personuppgifter.

Kunder och leverantörer
Våra kunders och leverantörers kontaktpersoner behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer i kund- och leverantörsregister, projektdokumentation samt i förekommande fall i bokföringsunderlag.
Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa personuppgifter sker är intresseavvägning och rättsliga förpliktelser. Behandlingen är tillåten eftersom den är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera vår affärskommunikation.

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparas dina personuppgifter under olika lång tid. Personuppgifter i bokföringsunderlag och projektdokumentation sparas enligt gällande lagar och avtal.
Övriga personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

När du söker jobb hos oss
När du söker jobb hos oss kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev.

Personuppgifterna behandlas av de personer inom SEJFO som ansvarar för rekryteringen och som tillser att dina personuppgifter behandlas som konfidentiella inom vår organisation. Samt att dina personuppgifter endast behandlas för det syfte som avses.
Om ansökan inte leder till anställning sparas dina ansökningshandlingar i 2 år för att kunna uppfylla diskrimineringslagens krav.

När du besöker oss
Vi har en besöksliggare (bokform)där du fyller i namn, telefonnummer och eventuellt registreringsnummer. Uppgifterna använder vi endast till för information om vilka som
befinner sig i våra lokaler i händelse av en nödsituation.
Uppgifterna sparas i besöksliggare till dess att alla sidor är ifyllda, därefter kasseras boken

Besökare på vår webbsida
Generellt kan du besöka vår hemsida utan att berätta vem du är eller utan att tillhandahålla oss personlig information. Vi använder cookies för att samla in och lagra våra besökares IP-adresser. Dessa sparas som längst i 7 dagar och raderas därefter. Ingen annan typ av data samlas in, delas eller sparas. Förutom användning av cookies innehåller inte hemsidan någon annan typ av direkt eller indirekt insamling av personuppgifter.

Utlämnande av personlig information

Vi lämnar inte ut, hyr ut eller säljer personlig information. Vi har heller inget tredjepartsutbyte av sådan information.

Tredjepartswebbsidor och annonsörer

Vår hemsida kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Detta medför inte vårt godkännande av dessa företag, deras innehåll, eller deras produkter och/eller tjänster. Länkade webbplatser har separata och oberoende integritetspolicys, som vi rekommenderar er att läsa noggrant. Vi har ingen kontroll över länkade webbplatser och deras innehåll och har därför inget ansvar eller några skyldigheter angående på vilket sätt dess ägare samlar in, använder eller lämnar ut personuppgifter.

Rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse
av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till Svenska Datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicyn
Uppdateringar i denna policy kan komma att ske om vi ändrar vår hantering av personuppgifter. Den reviderade integritetspolicyn publiceras då på vår hemsida. Vi kommer att behandla personuppgifter enligt den version av integritetspolicyn som gäller vid tidpunkten av insamlingen,eller vid ditt samtycke.

Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor gällande SEJFO Groups integritetspolicy kontaktar du oss via e-post sejfo [at] sejfo [dot] se eller skriv ett brev och skicka till:

SEJFO Group
Box 215
S-731 25 Köping